Nasza oferta

Pobierz instrukcję

Pobierz PDF i wydrukuj instrukcję, co zrobić krok po kroku, aby uzyskać pomoc w swoim problemie z kredytem frankowym

Krok po kroku

 • 01 Jak się kontaktować z Kancelarią ZKZ?

  Wszelką korespondencję proszę wysyłać wyłącznie drogą mailową na adres franki@kancelaria-zkz.pl. Pliki najlepiej przesyłać w formacie PDF. Załączniki jednej wiadomości nie powinny przekraczać 20 MB.

 • 02 Jakie dokumenty przesłać?

  Gdy już otrzymasz potrzebne dokumenty, zeskanuj je i prześlij na adres franki@kancelaria-zkz.pl. Pliki najlepiej przesyłać w formacie PDF. Załączniki jednej wiadomości nie powinny przekraczać 20MB. Prosimy nie dzwonić, bowiem nie udzielamy informacji telefonicznie. Potrzebne dokumenty to:

  • umowa kredytu,
  • regulamin kredytowania lub Część Ogólna Umowy,
  • wszelkie aneksy do umowy kredytu,
  • dowód potwierdzenia przelewu opłaty za analizę w wysokości 300 zł brutto na rachunek bankowy Kancelarii ZKZ nr 27 1050 1575 1000 0091 4212 3935 (tytuł przelewu: „analiza frankowa, nazwisko i imię”),
  • oraz dokumenty uzyskane z banku na podstawie wniosku, który możesz pobrać tu.

  Czas oczekiwania na sporządzenie przez Kancelarię ZKZ Opinii wynosi ok. 2 tygodnie.

 • 03 Co obejmuje Opinia?

  Opinia obejmuje:

  • informację na temat znajdujących się w umowie klauzul niedozwolonych,
  • wyliczenie roszczeń z tytułu klauzul niedozwolonych,
  • informację o możliwości unieważnienia kredytu,
  • rekomendację Kancelarii ZKZ i ewentualną ofertę na poprowadzenie procesu.
 • 04 Proces sądowy

  W przypadku przyjęcia oferty Kancelarii ZKZ, przedstawionej w Opinii, wszczynamy proces sądowy, którego celami są (stosownie do uzgodnień z klientem):

  • odzyskanie nadpłaconych przez klienta kwot,
  • eliminację waloryzacji kredytu do franka, lub
  • unieważnienie umowy.

Pytania i odpowiedzi

 • Co to jest kredyt waloryzowany?

  Kredyt waloryzowany nie jest kredytem walutowym. W takim przypadku bank nie wypłaca klientowi waluty i nie musi jej mieć. Odniesienie do obcej waluty ma służyć tylko użyciu innego (w założeniu bardziej stabilnego) miernika pieniądza. Kredyty waloryzowane dzielimy na indeksowane (czyli wyrażone pierwotnie w PLN) i denominowane (wyrażone od razu w walucie obcej).

 • Czego mogę żądać od banku?

  W niemal wszystkich umowach „frankowych” znajdują się klauzule niedozwolone, które powodują niezgodne z prawem zawyżenie rat kredytu. Dlatego „frankowicze” nadpłacają sporo pieniędzy i mogą żądać ich zwrotu. Wygrany proces powoduje jednak nie tylko zwrot tych kwot, ale także obliczenie pozostałej do spłaty kwoty kredytu bez waloryzacji kursem CHF (czyli znaczny spadek salda kredytu), czyli definitywne uwolnienie od franka.

 • Jakie klauzule niedozwolone znajdują się w umowach „frankowych”?
  • Spread – czyli wypłata przez bank kredytu po kursie kupna, a żądanie spłaty rat po kursie sprzedaży,
  • UNWW – żądanie przez bank ubezpieczenia niskiego wkładu własnego kredytobiorcy,
  • Ubezpieczenie pomostowe – obniżanie marży banku nie od chwili wpisu hipoteki, lecz od chwili poinformowania banku przez klienta o wpisie hipoteki,
  • Oprocentowanie – niedostosowywanie automatycznie wysokości oprocentowania od zmian LIBORu (czyli manipuacja marżą) albo nieuwzględnianie ujemnego LIBORu,
  • Waloryzacja – czyli indeksowanie lub denominowanie salda zadłużenia do waluty obcej (zwykle CHF).
 • Czy mogę żądać unieważnienia umowy frankowej?

  Tylko w niektórych przypadkach. Jest to możliwe, jeśli bank w umowie kredytu istotnie zaniżył ważny parametr kredytu, na przykład CKK (całkowity koszt kredytu) lub RRSO (roczna rzeczywista stopa procentowa). Jest to także możliwe w przypadku niektórych kredytów denominowanych. Jednak nie każdemu opłaca się unieważnić kredyt. Unieważnienie opłaca się zwłaszcza wtedy, kiedy suma dokonanych bankowi spłat z wszelkich tytułów (rata odsetkowa, rata kapitałowa, opłaty okołokredytowe) jest bliska lub przekracza już kwotę kapitału początkowego kredytu.

 • Co jeśli mam kredyt w euro lub innej walucie?

  Możliwości osób, posiadających kredyty waloryzowane do innych walut niż CHF, są dokładnie takie same jak „frankowiczów”.

 • Kiedy przedawnią się moje roszczenia.

  Roszczenia z tytułu umowy kredyt przedawniają się lat 10, natomiast odsetek od nadpłaconych rat można żądać za ostatnie 3 lata. Jednak upływ 10 lat od zawarcia umowy kredytu nie oznacza, że nie można w ogóle dochodzić roszczeń, lecz że roszczenia starsze niż 10 lat (czyli w początkowego okresu kredytu) są przedawnione.

 • Czy warto skorzystać z pozwu zbiorowego?

  Pozwy zbiorowe w Polsce są nieskutecznym narzędziem dochodzenia roszczeń. Nie ma ani jednej wygranej sprawy frankowej w ramach pozwu zbiorowego. Dlatego odradzamy tę formę działania.

 • Ile trwa sprawa „frankowa”?

  Sprawy „frankowe” trwają długo, bowiem bardzo czasochłonne jest przygotowanie pozwu i dokonanie obliczeń, w toku procesu odbywa się kilka rozpraw i niezbędna jest opinia biegłego, a prawdopodobieństwo apelacji jest wysokie. Dlatego proces może potrwać nawet kilka lat.

 • Czy jest możliwe polubowne załatwienie sprawy z bankiem?

  Takie przypadki się nie zdarzają. Nawet banki, których klauzule wpisane są w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie respektują tego bez wyroku sądu w konkretnej sprawie. Oczywiście na każdym etapie postępowania możliwa jest ugoda, lecz w praktyce banki nie są nimi zainteresowane, by nie zachęcać innych do występowania z roszczeniami.

 • Czy bank może mi coś zrobić za wystąpienie z roszczeniami?

  Dopóki kredyt wciąż jest spłacany, to takie wypadki się nie zdarzają. Jeśli natomiast klient zdecyduje się przestać płacić bankowi, to jeśli bank go pozwie, jesteśmy do dyspozycji, by reprezentować klienta w takiej sprawie. Stoimy wówczas na stanowisku, że wypowiedzenie umowy kredytu przez bank jest bezskuteczne, bowiem z uwagi na nadpłacanie przez lata przez klienta rat kredytu, nie ma zaległości kredytowej po stronie klienta, a wręcz przeciwnie.

 • Czy warto czekać na ustawę o „kursie sprawiedliwym”?

  Nie warto. Po pierwsze nie wiadomo kiedy i w jakim ostatecznie kształcie ustawa zostanie przyjęta. Po drugie nawet w najbardziej optymistycznej wersji ustawa ta nie jest w stanie dać „frankowiczom” tyle, ile proces w sądzie. Bo celem procesu w sądzie nie jest przewalutowanie kredytu z powrotem na PLN, lecz w ogóle unieważnienie przewalutowania na CHF, które miało miejsce na początku kredytu.

 • Czy są już korzystne dla „frankowiczów” rozstrzygnięcia sądowe?

  Tak. Przykładowo:

  1. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2014 r. (sygn. akt I C 554/14),
  2. wyrok Sąd Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 maja 2015 r. (sygn. I ACa 16/15),
  3. wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 2 lipca 2015 r. (sygn. akt I C 749/15),
  4. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2016 r. (sygn. akt I CSK 1049/14),
  5. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2016 r. (sygn. akt XII C 2718/14),
  6. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2016 r. (sygn. akt XVII AmC 2939/14),
  7. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. (sygn. akt VI C 1713/15),
  8. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016 r. (sygn. akt I C 1293/13),
  9. wyrok Sądu Rejonowego w Świeciu z dnia 28 czerwca 2016 r. (sygn. akt I C 145/16),
  10. wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2016 r. (VIII C 2064/15),
  11. wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2016 r. (sygn. akt XIV C 2126/15),
  12. wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2016 r. (sygn. akt XIV C 2227/15),
  13. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2016 r. (sygn. III C 1073/14),
  14. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2016 r. (sygn. akt II CSK 750/15),
  15. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 22 września 2016 r. (sygn. akt I C 352/16),
  16. wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi–Śródmieścia z dnia 27 września 2016 r. (sygn. XVIII C 4360/15),
  17. wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 3 października 2016 r. (sygn. I C 1435/16),
  18. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 listopada 2016 r. (sygn. akt II C 973/15),
  19. wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 28 listopada 2016 r. (sygn. akt I C 187/15).
 • Ile kosztuje proces przeciwko bankowi?

  Opłata sądowa od pozwu wynosi 1000 zł. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł od każdej osoby (zatem w przypadku kredytu małżonków 2 x 17 zł). Wynagrodzenie Kancelarii ZKZ ustalane jest indywidualnie dla każdej sprawy.

 • Co to jest kredyt indeksowany, a co denominowany?

  Obydwa te kredyty to kredyty waloryzowane do waluty obcej. Różnica polega na tym, że kredyt indeksowany wyrażony jest w złotówkach, ale przy uruchomieniu przeliczany jest na franki, zaś kredyt denominowany od razu jest wyrażony we frankach. Kredyty indeksowane udzielane były zwykle przez mBank, BRE Bank (obecnie mBank), Multibank (obecnie mBank), Getin Bank (obecnie Getin Noble Bank), Getin Noble Bank, Millenium, GE Money (przejęty przez BPH), Polbank (przejęty przez Raiffeisen), Metrobank, Dombank, Eurobank, Polbank EFG, PTF Bank, Santander, Kredyt Bank (przejęty przez BZ WBK), ING Bank Śląski. Kredyty denominowane udzielane były zwykle przez PKO BP, Nordea, Fortis Bank, BPH, BGŻ, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank.

Wzór dokumentu

Wniosek należy wypełnić (żółte pola), następnie wydrukować 2 egzemplarze i podpisać. Należy udać się do oddziału banku z dwoma egzemplarzami, jeden złożyć, a na drugim zażądać potwierdzenia przyjęcia pisma przez pracownika banku (pieczątka, data i podpis). Jeśli nie posiadasz takich dokumentów jak: 1. Twoja umowa kredytowa, 2. wszystkie aneksy do umowy, 3. regulamin kredytowania właściwy dla Twojej umowy, to dopisz je we wniosku.

 • Jak pokazuje dotychczasowe orzecznictwo, z bankiem można wygrać. Nie trać czasu i nadaj sprawie bieg już teraz.

 • Dobrze trafiłeś, zawodowo zajmujemy się dochodzeniem roszczeń z tytułu kredytów „frankowych”.

 • Posiadamy bardzo duże doświadczenie procesowe w sprawach z klauzul niedozwolonych przeciwko instytucjom finansowym.

Nie zwlekaj. Już w tej chwili orzecznictwo sądowe pokazuje, że można pozbyć się problemu kredytu „frankowego”.

Pierwszą korzyścią klienta jest odzyskane sporej nadpłaconej dotąd kwoty. Drugą zaś, i jeszcze ważniejszą, jest eliminacja waloryzacji kredytu do CHF, a w konsekwencji bardzo duży spadek salda zadłużenia. W niektórych przypadkach możliwe jest nawet unieważnienie całej umowy. Pierwszym krokiem, by to zrobić, jest przesłanie do Kancelarii ZKZ wymaganych dokumentów. Krokiem drugim jest złożenie pozwu do sądu.

Kancelaria prawna ZKZ

Kancelaria prawa gospodarczego, łącząca doświadczenie z nowoczesnością. Partnerami w Kancelarii ZKZ jest trójka doświadczonych prawników: doktor Bartosz Ziemblicki, mec. Bartłomiej Klinowski oraz mec. Marzena Zdyrko-Woźniak.

Kancelaria Prawna ZKZ Bartosz Ziemblicki, Bartłomiej Klinowski, Marzena Zdyrko-Woźniak sp.j., ul. Kazimierza Wielkiego 67, 50-077 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000486677, NIP 8971794082, REGON 02229946000000.

Pobierz regulamin